"of Super Trouper"

Sinds 1981 Bichon Frisé 

Flashing Jewel Casanova Gin (Mitchell) geb.datum 25-8-2022, Ned.en Belgisch Jeugdkampioen,Jeugdwinner, Winner 2023.

Patella luxatie 0/0 ECVO VRIJ

 

foto: 26-11-2023 Winnershow Leeuwarden