Koopovereenkomst

.

Onze werkwijze

Al onze pups worden verkocht met een koopovereenkomst opgesteld door Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

 

Bichon Frise kennel “of Super Trouper”

langenbergsestraat 6

5473 NM Heeswijk-Dinther

super.trouper.bichons@live.nl

(onder vermelding aanbetaling pup)

 

Koopovereenkomst 2021

 

 

DE ONDERGETEKENDE:

0.1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen “verkoper”:

Naam:

Adres:                                  Postcode/woonplaats:

 

0.2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen “koper”:

 

Naam:

Adres:                                         Postcode/woonplaats

Telefoon:                                   E-mail:

 

In aanmerking nemende:

- dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven Bichon Frise rashond en te kennen 

   Geeft deze te willen verkopen;

- dat de koper deze Bichon Frise rashond van verkoper wil kopen voor de hierna te noemen 

   Koopsom;

- dat met betrekking tot de gezondheid van de  Bichon Frise bepaalde ziekten en 

   Afwijkingen voorkomen;

- dat uit tot nu toe bekende onderzoeken blijkt dat o.a. oogafwijkingen en patella luxatie

   Kunnen voorkomen in de Bichon Frise rashonden populatie;

-  dat verkoper alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij de tot standkoming van

    Haar fokprogramma en de gezondheid van de honden;

- dat de door verkoper bijgeleverde map waarin de gegevens over de ouderdieren

   Zijn opgenomen, onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze koopovereenkomst ;

- dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel

   Voortvloeiende gevolgen wensen te regelen.

1. Afstamming van de  hond/omschrijving

1.1. Het betreft de hond van het ras Bichon Frise geboren uit:

 

Naam vader:

Geboortedatum vader:

Nummer registratie:

Kleur:

Exterieurkwalificaties:

Goed gekeurd door de rasvereniging:

Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:

 

Naam moeder:

Geboortedatum moeder:

Nummer registratie:

Kleur:

Exterieur kwalificaties:

Goed gekeurd door de rasvereniging:

Officiële uitslagen gezondheidsonderzoeken:

1.2, Omschrijving van de rashond, verder te noemen “de hond”:

       Geboortedatum:

       Kleur:

       Chipnummer:

 

2. Koop/levering/risico

2.1. Verkoper verkoopt de hiervoor sub 1.2. omschreven hond aan koper voor de koopsom

       Van € ..... (zegge € ...). Koper voldoet heden reeds een bedrag van €....

        Indien de koper de hond op overeen gekomen datum niet afhaalt en geen andere

        Datum is afgesproken, is de verkoper niet verplicht het reeds aanbetaalde bedrag aan

        De koper terug te geven.

 

2.2. De hond is acht weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt 

       Overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op........, op welke datum

       De hond op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper

       Wordt opgehaald. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen,

        Dan wel een nader overeengekomen, datum heeft opgehaald, is de koop van

        Rechtswege ontbonden.

 

2.3. Tot de hiervoor sub 2.2, genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper

        En is voor diens rekening en risico. Indien de hond in die periode overlijdt, is de koop

        Van rechtswege ontbonden.

 

2.4. Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen *) uiterlijk waarnemingen 

       Gebreken of afwijkingen heeft.

       Indien wel: de volgende waarneembare gebreken:

 

De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen

in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond bij ondertekening van deze

overeenkomst verkeert.

 

2.5. Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden 

        (Zoals inentingsbewijs en gezondheidsverklaring), alsmede afschriften van de bij de ouder

         Ouderdieren uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en afstammingsbewijzen aan

         Koper ter hand stellen of, indien en voor zover deze nog niet in het bezit van verkoper

         Zijn (zoals de stamboom), deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk

         Aan koper ter hand stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toe zenden.

 

3. Gebruik/Gezondheid/Garanties

 

3.1. Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond.

 

3,2, Verkoper garandeert dat de in artikel 1 en 2 vermelde gegevens over de hond en de

        Ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de 

        Koper van belang kunnen zijn.

 

3.3, De afschriften van de bewijsstukken waaruit blijkt, dat de beide ouderdieren van de

        Hond voldoen aan alle door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland

        En de Pekinees en Dwergspanielclub voor het betreffende hondenras vastgestelde

        Eisen als bedoeld in artikel 2.5. , zal verkoper bij aflevering van de hond aan de koper

        Ter hand stellen.

 

4.  Gebreken/Ontbinding/Schadevergoeding.

 

4.1. Indien binnen tien dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair 

       Onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt, 

       Die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan

       Wel vermeld bij artikel 2.4.) die reeds bij de hond aanwezig was, bij het aangaan van

       De koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is voor het gebruik als

        In artikel 3.1. aangegeven, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te

        Ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, 

        Daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend

        Schrijven. De verkoper heeft het recht de hond door een door haar verwezen dierenarts

        Te laten onderzoeken. Indien deze de eerder gestelde diagnose bevestigt, is de verkoper

        Verplicht de hond terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

         De koper is echter eveneens gerechtigd om de hond te behouden en een beroep

         Te doen op de schadevergoedingsregeling van artikel 4.3.

 

4,2. Indien zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of

        Een aangeboren dan wel erfelijk door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat

        De hond de leeftijd van acht maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden

        Ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 4.1. en het gebrek 

        De hond voor een normaal gebruik als in artikel  3.1. aangegeven blijvend ongeschikt

        Maakt, en de aanwezigheid van dit gebrek wordt door een door de verkoper aan te

        Wijzen dierenarts bevestigd, heeft koper de keus tussen ontbinding van de

         Overeenkomst of schadevergoeding (gemaximeerd tot het aankoopbedrag van

         De hond ad €..) als bedoeld in artikel 4.3. De koper dient het gebrek onverwijld, in

         Elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij de verkoper door middel van een

         Aangetekend schrijven te melden. Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding 

         Van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder

          Geval binnen zes weken na de melding van het gebrek aan de verkoper, kenbaar

           Te maken. Verkoper is dan verplicht de hond terug te nemen tegen terugbetaling 

          Van de koopsom, onder eventuele aftrekbaar reeds door verkoper betaalde kosten

          Ter zake van veterinair onderzoek/behandeling.

 

4.3. Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. dan wel 4,2. aanspraak

        Maakt op schadevergoeding dient de verkoper aan koper alle noodzakelijke kosten,

       Met een maximum tot het aankoopbedrag  van de hond te weten €...., van 

      Veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende

      Met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en

      Omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid

      Van het veterinair ingrijpen, aan te tonen aan de hand van een verklaring van een

      Dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken.

 

4.4. De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen

        Dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

 

Artikel 5:Onderzoeksplicht

 

5.1. In geval de beide ouderdieren van de hond zijn getest ten behoeve een onderzoek

      Naar patella luxatie en bij beide ouderdieren als uitslag van het door de bevoegde 

      Instantie uitgevoerde patella luxatie onderzoek 0/0 (vrij) dan wel 1/1 (lichte vorm) werd 

      Geconstateerd, wordt verkoper geacht hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoek plicht en is zij niet gehouden tot vrijwaring van het gebrek patella luxatie,  indien dit gebrek zich zou manifesteren, nadat de hond de leeftijd van acht maanden heeft bereikt.

5.2. In geval de beide ouderdieren van de hond zijn getest ten behoeve een onderzoek naar

       Oogafwijkingen en bij beide ouderdieren als uitslag van het door de bevoegde instantie

       Uitgevoerde ECVO oogonderzoek geen afwijkingen werden geconstateerd, wordt 

       Verkoper geacht te hebben voldaan aan haar wettelijke onderzoek plicht en is zij niet

       Gehouden tot vrijwaring van het gebrek oogafwijkingen, indien dit gebrek zich zou

       Manifesteren, nadat de hond de leeftijd van zes maanden heeft bereikt.

 

Artikel 6: Verzorging van de hond/Opvolging

 

6.1. Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de

      (Op)voedingsadviezen van verkoper te zullen vervolgen.

 

6.2. Koper zegt toe met de hond in ieder geval een puppycursus te volgen.

 

6.3. Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor in

        Sub 6.1. Eminem 6,2, genoemde verplichting, dan kan dit voor verkoper een grond zijn

       Voor ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor matiging van

       Haar schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 4 wanneer het geconstateerde

       Gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling  c.q.

       Het onthouden van voldoende zorg.


6.4.  De verkoper verklaart zich bereid om de hond terug te nemen, indien blijkt dat de koper

         Niet langer in staat is om op een passende wijze voor de hond te zorgen. Indien koper,

        Om welke reden dan ook, geen zorg meer kan dragen voor de hond zal koper verkoper 

        Hiervan onverwijld in kennis stellen. Koper en verkoper zullen samen in onderling 

        Overleg treden teneinde tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang 

         Van de hond voorop staat. Een van de mogelijkheden kan zijn dat koper de hond om

         Niet aan verkoper overdraagt.

 

Artikel 7: Geschillen.

7.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

7.2. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voor

        Zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

7.3. Elk geschil aangaande de tot standkoming, de uitleg of de uitvoering van deze

       Overeenkomst, als ook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende

       Uit deze overeenkomst, wordt ook beslecht door het Nederlands recht.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op:.................

te Heeswijk-Dinther.

 

Verkoper:                                                              Koper: